Ministerstwo Sportu i Turystyki Polska w czołówce krajów członkowskich UE! - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Polska w czołówce krajów członkowskich UE!

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z zakresu turystyki

Polska jako jedno z pierwszych państw członkowskich UE terminowo i kompleksowo dokonała wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG.

Wdrożenie polegało na wydaniu do dnia 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usług turystycznych wraz z aktami wykonawczymi dotyczącymi systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych. Nowe przepisy zakładają m.in. nałożenie na przedsiębiorców oferujących pakiety dynamiczne oraz przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych takich samych obowiązków, jakie mają organizatorzy turystyczni. Nowy akt wprowadza szereg zmian z korzyścią dla podróżnych. Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba, że negocjacje ustne były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Inne zmiany korzystne dla podróżnych to m.in. obowiązek przekazania przez przedsiębiorcę jeszcze przed zawarciem umowy określonych informacji, w tym o objęciu zabezpieczeniem finansowym na wypadek swojej niewypłacalności, czy też modyfikacje procesu likwidacji szkód, które w połączeniu ze zmianami wprowadzonymi w 2016 r. w związku z utworzeniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, przyczynią się do szybkiej i sprawnej wypłaty pieniędzy poszkodowanym podróżnym.

Szybkie i sprawne wdrożenie dyrektywy oraz opublikowanie ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych spotkało się z uznaniem licznie zgromadzonych przedstawicieli polskiej branży turystycznej oraz ECTAA the European Travel Agents and Tour Operators Associations (Organizacji Narodowych Związków Biur Podróży w Unii Europejskiej) podczas zakończonych niedawno największych na świecie Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB 2018 w Berlinie.

do góry