Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacja dla turystów Neckermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o. w związku z ogłoszeniem niewypłacalności - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja dla turystów Neckermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o. w związku z ogłoszeniem niewypłacalności

W razie potrzeby zostaną uruchomione środki zgromadzone w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym

Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o. o. posiada zabezpieczenie w postaci Gwarancji ubezpieczeniowej w Allianz Polska S.A. na kwotę 25 000 000 zł. Zabezpieczenie obejmuje umowy o imprezy turystyczne zawarte od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. jest wpisany do rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (właściwego ze względu na siedzibę). W dniu 25 września 2019 r. Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. złożyło w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego oświadczenie o niewypłacalności.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, należy wskazać, iż niezwłocznie została uruchomiona procedura określona postanowieniami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W pierwszej kolejności marszałek województwa mazowieckiego (lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju) będzie prowadzić działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki wbrew obowiązkowi, nie zapewni tego powrotu. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, po otrzymaniu dyspozycji marszałka województwa mazowieckiego lub wskazanej przez niego jednostki, bezwarunkowo i niezwłocznie przekaże wnioskowaną zaliczkę na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju.

Kolejnym krokiem będzie przyjmowanie przez podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych zgłoszeń od podróżnych, którzy nie otrzymali zwrotu:

1) wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną gdy nie została lub nie zostanie zrealizowana,

2) części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub części imprezy turystycznej, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane,

3) kosztów powrotu do kraju, w przypadku samodzielnej organizacji tego powrotu przez podróżnych – z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub osób, które działają w ich imieniu.

Podróżny w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia informacji o szczegółowym wyliczeniu należności otrzyma zwrot środków.

W razie potrzeby zostaną uruchomione środki zgromadzone w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, które od 2016 roku stanowią dodatkowe zabezpieczenie interesów podróżnych – ich wysokość na dziś szacuje się na kwotę 137 mln zł. W związku z powyższym wszyscy turyści, mają gwarancję odzyskania środków za opłacone a niezrealizowane imprezy turystyczne przez Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o.

 

Poniżej podajemy kontakt do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Departament Kultury, Promocji i Turystki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Brechta 3 03-472 Warszawa,

Infolinia Urzędu Marszałkowskiego:

tel. +48 22 597 95 24, +48 22 597 95 43,

+48 22 597 95 45, +48 22 597 95 41,

adres e-mail: dkpit@mazovia.pl

Podróżni, którzy wnieśli wpłaty za imprezę:

  • która nie została lub nie zostanie zrealizowana;
  • która została przerwana i nastąpił wcześniejszy powrót do kraju (częściowy zwrot wpłaty za niewykorzystane dni) oraz ci, którzy pokryli samodzielnie koszty powrotu do kraju proszeni są o składanie zgłoszenia do gwaranta tj. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B.

Infolinia ubezpieczyciela Allianz Partners:

+48 22 522 2900

Dodatkowo turyści przebywający za granicą, w sprawach nagłych mogą kontaktować się z MSZ.

Infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych uruchomiona dla turystów przebywających za granicą, potrzebujących pomocy konsularnej:

+48 22 523 8880

Więcej informacji w załączeniu

do góry