Ministerstwo Sportu i Turystyki Obowiązek sprawozdawczy z działalności fundacji - Informacje dla fundacji -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Polskie związki sportowe i organizacje pozarządowe

Informacje dla fundacji

Obowiązek sprawozdawczy z działalności fundacji

Przypominamy o obowiązku sprawozdawczym z działalności fundacji w stosunku do ministra właściwego – Ministra Sportu i Turystyki, który wynika z postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. z 2018 poz. 1491).

Zgodnie z art.12 ust. 2a. ustawy o fundacjach powyższy obowiązek nie obejmuje fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Sprawozdanie z działalności fundacji powinno zawierać informacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529 ze zm.).

Składając sprawozdanie należy również pamiętać, że na fundacjach ciążą obowiązki wynikające z:

  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm..),
  • ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723).

Sprawozdanie, sporządzane w formie pisemnej, składa się corocznie z działalności w roku poprzednim i należy je złożyć do końca roku, za rok ubiegły.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o fundacjach – fundacja udostępnia sprawozdanie do publicznej wiadomości.

W celu ujednolicenia powyższego sprawozdania, załączamy wzór formularza sprawozdania.

Sprawozdanie należy wysłać pocztą lub złożyć w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Kontroli i Nadzoru, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

do góry