Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacja dla zarządów fundacji - Informacje dla fundacji -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Polskie związki sportowe i organizacje pozarządowe

Informacje dla fundacji

Informacja dla zarządów fundacji

Informujemy, że nowelizacja przepisów ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2004 r., Nr 62, poz. 577), wprowadziła fundacje do katalogu instytucji zobowiązanych, o których mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy.

W związku z powyższym fundacje muszą wywiązywać się z obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Do głównych obowiązków fundacji należy:

  • rejestracja transakcji i identyfikacji stron uczestniczących transakcji,
  • prowadzenie rejestru transakcji oraz przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) danych, zawartych w rejestrze,
  • przekazywanie do GIIF informacji o planowanych do przeprowadzenia transakcjach, dotyczących wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa,
  • przekazywanie do GIIF informacji o transakcjach objętych przepisami ustawy,
  • wstrzymanie transakcji na żądanie GIIF,
  • przekazanie do GIIF informacji o prowadzonej działalności,
  • poddanie się kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy,
  • ustalanie wewnętrznej procedury, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizacje obowiązków wynikających z przepisów ustawy oraz zapewnienie szkoleń pracownikom.

Szczegółowe regulacje dotyczące przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu, zawarte zostały w następujących artykułach prawnych:

  • ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Finansów dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. Nr 113, poz. 1210, z późn. zm.).

 

Ponadto informujemy o stosowaniu w działalności fundacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), która w artykule 40 wprowadziła obowiązek zgłoszenia przez administratora danych zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 43 ust. 1 ustawy.

Niewykonanie obowiązku zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych stanowi czyn zabroniony, określony w art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią „kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. 

 


 

do góry