Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacja dla Polskich Związków Sportowych o zasadach rozpatrywania wniosków w sprawie przyznawania, wstrzymywania lub pozbawiania stypendiów sportowych. - Stypendia -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport osób niepełnosprawnych

Stypendia

Informacja dla Polskich Związków Sportowych o zasadach rozpatrywania wniosków w sprawie przyznawania, wstrzymywania lub pozbawiania stypendiów sportowych.

Podstawa prawna

 1. art. 32 i 32 a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2017 r. poz. 1463 i 1600)
 2. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. poz. 2145)

Warunki przyznawania stypendiów

Stypendium jest przyznawane członkowi kadry narodowej właściwego polskiego związku sportowego (dalej: pzs).

Za osiągnięcie wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym:

 • objętym programem IO, IP, IG:
  • w IO, IP, IG, MŚ i ME w kategorii seniorów – zajęcie miejsc 1˗8,
  • w MŚ i ME w kategorii młodzieżowców  – zajęcie miejsc 1˗6,
  • w MŚ i ME w kategorii juniorów  – zajęcie miejsc 1˗3,
  • uzyskanie kwalifikacji do IO, IP, IG,
 • nieobjętym programem IO, IP, IG:

w MŚ i ME w kategorii seniorów – zajęcie miejsc 1˗3.

Wymagana liczba zawodników:

 • IO, IP, IG –  stypendia przyznawane są bez względu na liczbę startujących  osób,
 • MŚ i ME –  konieczność udziału co najmniej 8 państw w danej konkurencji:
  • w konkurencjach indywidualnych – co najmniej 12 osób,
  • w konkurencjach zespołowych – co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg,
 • możliwość odstąpienia od wymogu liczby zawodników, jeżeli wynika to z regulaminu zawodów.

Zobowiązanie członka kadry narodowej do realizacji programu przygotowań do IO, IP, IG, MŚ, ME opracowanego przez właściwy pzs oraz do udziału w tych zawodach.

Wysokość stypendium

Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi kwota 2300 zł.

Wysokość stypendium określa § 5 i 6 rozporządzenia.

Wysokość stypendium za wyniki uzyskane w IO, IP i IG, w przypadku obsad poniżej 8 państw (poniżej 12 zawodników w konkurencjach indywidualnych, 8 drużyn, osad lub załóg w konkurencjach zespołowych) wynosi do 50% maksymalnej wysokości za dany wynik. 

Okres na jaki przyznawane są stypendia

Stypendium jest przyznawane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty wynik sportowy uprawniający do stypendium.
Za zajęcie w IO, IP, IG miejsc:

 • 1–3 – na okres do 24 miesięcy,
 • 4–8 – na okres do 18 miesięcy.

Za zajęcie w MŚ i ME w konkurencjach objętych programem IO, IP, IG miejsc 1–3 – na okres do 18 miesięcy.
W pozostałych przypadkach – na okres do 12 miesięcy.
W tym samym okresie można pobierać tylko jedno stypendium sportowe.

Wniosek o przyznanie stypendium

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje stypendium z własnej inicjatywy lub na wniosek pzs.
Do wniosku zawierającego: nazwę pzs, uzasadnienie wniosku, imię i nazwisko członka kadry narodowej, proponowany okres, na jaki ma być przyznane stypendium, dołącza się:

 • zobowiązanie pzs do informowania Ministra o każdej zmianie mającej wpływ na przyznanie stypendium,
 • dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy uprawniający do stypendium, wystawiony odpowiednio przez właściwy pzs, PKOl, PKPar,
 • potwierdzone przez pzs pisemne zobowiązanie członka kadry narodowej do realizacji programu szkolenia opracowanego przez pzs w ramach przygotowań do IO, IP, IG, MŚ lub  ME oraz zobowiązanie do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na przyznane stypendium,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Pzs składa wniosek w terminie 60 dni od dnia zakończenia zawodów, podczas których osiągnięto wynik sportowy uprawniający do stypendium.

Specjalne stypendium sportowe

Przyznawane:

 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • członkowi kadry narodowej,
 • w przypadku nie osiągnięcia przez zawodnika określonego wyniku sportowego,
 • po złożeniu pisemnego zobowiązania zawodnika do realizacji programu przygotowań do IO, IP, IG, MŚ lub  ME opracowanego przez właściwy pzs oraz udziału w tych zawodach,
 • na okres do 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej 1,5-krotności podstawy.

Wstrzymanie, pozbawienie stypendium

Minister wstrzymuje stypendium sportowe dla członka kadry narodowej, jeżeli zaniedbuje on realizację programu przygotowań.
Minister pozbawia członka kadry narodowej stypendium sportowego, jeżeli:

 • nie realizuje on programu przygotowań,
 • utracił on zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego,
 • odmówił on udziału w zawodach.

Przyznanie, wstrzymanie oraz pozbawienie stypendium sportowego następuje w drodze decyzji.

Członkini kadry narodowej, która stała się niezdolna do uprawiania sportu wskutek ciąży lub urodzenia dziecka, wypłaca się stypendium sportowe w pełnej wysokości przez okres ciąży i połowę stypendium przez okres 6 miesięcy po urodzeniu dziecka.

 

do góry