Ministerstwo Sportu i Turystyki Konkurs na dodatkowy nabór wniosków - Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport powszechny

Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Konkurs na dodatkowy nabór wniosków

OTWARTY KONKURS

 

na dofinansowanie w 2014 roku projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego w formie zajęć sportowych dla uczniów w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach otwartego konkursu na dofinansowanie  w 2014 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach dodatkowego naboru wynosi 4 634 544,00 PLN.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem w 2014 roku wynosi łącznie 12,996 mln PLN, z czego w ramach rozstrzygnięć Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 lutego i 27 marca 2014 r. rozdysponowano kwotę w łącznej wysokości 8 351 456,00 PLN.    

- na realizację zajęć sportowych dla uczniów w 2013 roku przeznaczono kwotę  w wysokości: 12,0 mln PLN,

- na realizację zajęć sportowych dla uczniów w 2012 roku przeznaczono kwotę  w wysokości: 12,0 mln PLN.

 

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, zwanego dalej FZSdU, określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz. 1290).

 

1. Zadanie przewidziane do realizacji:

 

Środki FZSdU przeznacza się w 2014 roku wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki decyzją z dnia 24.10.2013 r. do realizacji w 2014 r. projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

 

2. Podstawa prawna / zasady przyznawania dotacji:

 

FZSdU utworzony został na podstawie  art. 13³ ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 i poz. 405), jako państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych:

 • przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
 • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,a także organizowanych przez
 • jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania wymienionego w pkt 1 z uwzględnieniem określonego w pkt 4 terminu realizacji.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu. Przy realizacji projektu nie przewiduje się również pobierania jakichkolwiek opłat od uczestniczących w zajęciach powszechnej nauki pływania uczniów.

Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania, muszą przedstawić szczegółowe informacje dotyczące zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć z zakresu powszechnej nauki pływania.

Środki finansowe FZSdU, przeznaczone na realizację w 2014 r. zajęć w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w ramach dodatkowego naboru wniosków, w wysokości 4 634 544,00 PLN, będą rozdzielone na poszczególne województwa, proporcjonalnie do liczby uczniów klas III szkół podstawowych w danym województwie, z uwzględnieniem liczby uczniów zgłoszonych do udziału w projekcie, uwzględniając również kwoty przyznane na zajęcia realizowane w 2014 roku na podstawie rozstrzygnięć Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 lutego i 27 marca 2014 r.  W przypadku województw, w których zainteresowanie realizacją projektu będzie mniejsze od zakładanego, niewykorzystane środki finansowe mogą zostać skierowane do beneficjentów w innych województwach.

Podmioty, które nie uzyskały dofinansowania w ramach poprzednich rozstrzygnięć (negatywna ocena lub odrzucenie z przyczyn formalnych), mogą ponownie przystąpić do konkursu w ramach dodatkowego naboru wniosków. 

 

3. Priorytetowo traktowane będą wnioski, w których:

 

 • wykazano odpowiedni zasięg i potencjał organizacyjny, kadrowy i rzeczowy, gwarantujący prawidłową realizację zadania;
 • wykazany będzie udział środków samorządowych;
 • w szczególności uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni;
 • w trakcie naboru zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach z uwzględnieniem uczniów o niskim statusie społecznym;
 • przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów;
 • uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
 • zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy;
 • wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju i o podobnym zasięgu.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania:

 

Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” określone ramami niniejszego dodatkowego naboru mogą być realizowane w terminie od 1 lipca do 15 grudnia 2014 roku. MSiT rekomenduje organizowanie i prowadzenie zajęć na krytych pływalniach, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach, oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych, z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć, m.in. w celu dokonania oceny osiągniętych efektów, powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia konkursowego. MSiT zaleca również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji „nauki pływania”, zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.

 

Dofinansowanie ze środków FZSdU może być przyznane do wysokości:

 • 80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
 • 50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Ponadto, ustala się, że:

 • wysokość  przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana,
 • przyznanie dotacji mniejszej od wnioskowanej, nie powinno skutkować zmniejszeniem planowanego we wniosku wkładu z innych źródeł wnioskującej jednostki,
 • zakres realizacji planowanego zadania powinien być adekwatny do możliwości organizacyjnych i finansowych wnioskodawcy.

 

Przystępujący do konkursu wnioskodawcy, powinni uwzględniać w kalkulacji kosztów realizacji zadania dwa zaproponowane przez MSiT warianty dofinansowania ze środków FZSdU:

 1. Jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników na pływalnię, zakładany całkowity wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki, przypadający na jednego uczestnika projektu, na realizację 20 godz. lekcyjnych w całym cyklu zajęć, nie powinien przekroczyć łącznej kwoty 80,00 złotych.

 

 1. W przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć, zakładany całkowity wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki , przypadający na jednego uczestnika projektu, na realizację 20 godz. lekcyjnych w całym cyklu zajęć, nie powinien przekroczyć łącznej kwoty 150,00 złotych.

 

We wniosku należy podać szczegółowe informacje dotyczące liczby osób, dla których przewidziano dofinansowanie z uwzględnieniem wariantu 1 lub 2. (liczba osób z uwzględnieniem kosztów transportu / dojazdu: ……..; liczba osób bez kosztów transportu / dojazdu: ……..). Proponowana liczba uczestników zajęć musi być proporcjonalna do wnioskowanej kwoty dofinansowania, z uwzględnieniem podanych powyżej kwot określonych jako maksymalne dofinansowanie dla jednego uczestnika całego cyklu zajęć nauki pływania (20 godz. lekcyjnych).   

 

Przyznane w ramach dofinansowania środki FZSdU mogą być przeznaczone w szczególności na:

 • wynajem pływalni lub zakup biletów wstępu na pływalnię,
 • pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,
 • ubezpieczenie uczestników zajęć,
 • pokrycie kosztów transportu / dojazdu uczestników zajęć.

Dopuszczalne jest ujęcie w kalkulacji kosztów nieodpłatnego udostępnienia obiektu sportowego (pływalnia) lub transportu/dojazdu uczestników zajęć jako udział środków własnych lub pokrywanych z innych źródeł, pod warunkiem sporządzenia stosownej umowy użyczenia/udostępnienia dla celów zadania objętego konkursem, z określeniem stawki opłat, na podstawie aktualnie obowiązujących cen w/w usług.

 

Ze środków FZSdU można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich z przeznaczeniem na:

 • koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,
 • zakup niezbędnych materiałów biurowych,
 • koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,
 • opłaty za nośniki energii,
 • koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,
 • wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.

 

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w umowach zawartych pomiędzy, Ministrem Sportu i Turystyki a wyłonionymi w ramach niniejszego konkursu Zleceniobiorcami.

Zleceniobiorcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o zasady ustalone w umowie z Ministrem Sportu i Turystyki oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz. 1290).

Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, przy czym, sformułowanie „najwyższa staranność” oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie oraz w terminie określonym jako termin obowiązywania umowy, oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych oraz prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowychi merytorycznych.

 

5. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

 

Wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami;
 • zgodność zakresu merytorycznego projektu z priorytetami określonymi w konkursie;
 • cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, promocji sportu, a także odpowiedni zasięg działania oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość prawidłowej realizacji zadania;
 • powszechność i systematyczność zajęć;
 • zasięg terytorialny i zakres projektu, w tym: liczba uczestników, okres realizacji, liczba planowanych zajęć;
 • udział dzieci z obszarów o niskim statusie społecznym w celu wyrównywania szans;
 • objęcie projektem uczniów, w szczególności z miejscowości, w których nie ma krytej pływalni;
 • doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju i o podobnym zasięgu oraz możliwość ścisłej współpracy z podmiotami posiadającymi takie doświadczenie;
 • ukierunkowanie działań na osiągnięcie zakładanych efektów edukacyjnych i wychowawczych, z uwzględnieniem promocji zdrowia,  integracji społecznej, wyrównywania szans poprzez sport oraz przeciwdziałania zachowaniom nie akceptowanym społecznie;
 • oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania;
 • udział w realizacji zadania wolontariuszy;
 • rzetelność i terminowość rozliczeń z realizacji podobnych zadań w latach poprzednich;
 • wysokość wkładu środków pochodzących z innych źródeł, w tym udział środków jednostek samorządu terytorialnego.

 

Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące:

 • szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, z wyjątkiem udziału w szkolnych zawodach sportowych do szczebla Gminy, jeżeli są zaplanowaną częścią projektu;
 • organizację obozów sportowych realizowanych poza miejscem zamieszkania uczniów;
 • realizację „powszechnej nauki pływania” w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
 • dofinansowanie zajęć ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizacji innych projektów;
 • pobieranie opłat od uczestników.

 

6. Wymagane dokumenty:

 • wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5;
 • wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 • oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danych zawartych w w/w dokumencie rejestracyjnym na dzień składania wniosku (w treści wniosku);
 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe do wniosku dołączają statut, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
 • do wniosku mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o Wnioskodawcy lub o realizowanych przez niego projektach.

 

7. Termin, tryb składania i rozpatrywania wniosków:

 • wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
 • wnioski należy składać do dnia 30 kwietnia 2014 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej;
 • o terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków);
 • wniosek wraz z załącznikami (nr 1-5) należy wypełnić wyłącznie elektronicznie, w systemie AMODIT;
 • po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

 - Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ‘2014 – dodatkowy nabór II -

 

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.  

 

Wnioski złożone w w/w terminie, będą rozpatrzone do dnia 20 maja 2014 r.

Oceny i wyboru wniosków dokonuje właściwy merytorycznie departament poprzez powołaną przez Ministra Komisję Konkursową, która przedstawia propozycje dofinansowania, zgodnie z przyjętym dla potrzeb realizacji projektu algorytmem podziału środków FZSdU dla poszczególnych województw, w których pozostały środki do rozdysponowania, do ostatecznego rozstrzygnięcia przez Ministra Sportu  i Turystyki.

Minister zastrzega sobie prawo dokonania wyboru tylko jednego realizatora projektu na terenie województwa.

Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (link)

 

 

 

Uwaga:

 • wniosek oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu,
 • wszystkie rubryki formularza wniosku i załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący,
 • w przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru,
 • wniosek, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do wniosku muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu,
 • jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji,
 • w przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą,
 • należy dołączyć  upoważnienie do podpisywania dokumentów, jeżeli wynika to z zapisów zawartych w statucie podmiotu składającego wniosek, 
 • w przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”.

 

Uwaga: Wnioski złożone po terminie, niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.:

(022); 24 43 281; 24 43 201; 24 43 271; 

do góry