Ministerstwo Sportu i Turystyki Antydoping w Polsce - Antydoping -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Antydoping

Walka z dopingiem w sporcie jest w Polsce regulowana aktami normatywnymi rangi ustawowej, a także wiążącymi nasz kraj ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. Katalog ten uzupełnić należy o przepisy stosowane przez organizacje sportowe, tworzone przez Światową Agencję Antydopingową lub, w sposób zgodny z nimi, przez międzynarodowe federacje sportowe. 

Normy antydopingowe, stanowiące prawo powszechnie obowiązujące, pomieszczono w polskim porządku prawnym przede wszystkim w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz pośrednio w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.), czy ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Prawo powszechnie obowiązujące to także ratyfikowane umowy międzynarodowe. W ich ramach normy antydopingowe funkcjonują w Konwencji Antydopingowej Rady Europy z dnia 16 listopada 1989 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 15, poz. 149) oraz w Międzynarodowej konwencji sporządzonej w Paryżu w dniu 19 października 2005 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. z 2007 r. Nr 142, poz. 999), przyjętej pod auspicjami UNESCO. 
 
Pośród aktów prawa wewnątrzorganizacyjnego ruchu sportowego, zawierających normy antydopingowe, wymienić należy przede wszystkim Kodeks Antydopingowy Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), wraz z międzynarodowymi standardami tej organizacji oraz regulaminy antydopingowe poszczególnych międzynarodowych federacji sportowych, opracowane w pełnej zgodności z Kodeksem.
 
Organem właściwym do zwalczania dopingu w sporcie jest w Polsce Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Odpowiada ona za koordynację krajowego programu zwalczania dopingu w sporcie, w ramach którego realizowane są m.in. kontrole antydopingowe oraz projekty o charakterze profilaktycznym.
Analizą próbek fizjologicznych zawodników pobranych w wyniku kontroli antydopingowej zajmuje się Instytut Sportu, w którego strukturach działa Zakład Badań Antydopingowych, czyli jedno z 33 posiadający akredytację WADA laboratoriów antydopingowych na świcie.
do góry