Ministerstwo Sportu i Turystyki Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych - Bezpieczeństwo imprez sportowych -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Bezpieczeństwo imprez sportowych

Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych

Rada została powołana zarządzeniem nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2008 roku, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów, w związku z art. 2 Europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 roku.

Zadania oraz skład Rady zostały rozszerzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2010 roku.


W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) wiceprzewodniczący:
  a) podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości;
  b) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – wyznaczony przez Ministra Infrastruktury;
  c) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – wyznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej;
  d) podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – wyznaczony przez Ministra Sportu i Turystyki; 
  e) Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania;

3) członkowie:

a) wyznaczeni przez:
    - Ministra Edukacji Narodowej,
    – Ministra Sportu i Turystyki,
    – Ministra Sprawiedliwości, 
    – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
    – Ministra Infrastruktury,
    – Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
    – Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania,
b) Komendant Główny Policji,
c) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
4) sekretarz Rady (wyznaczony przez przewodniczącego Rady).


Do udziału w pracach Rady, na prawach członka, zaproszeni zostali również: Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Prezes Ekstraklasy S.A. oraz Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Rada działa jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.

Główne zadania Rady:

  • opracowywanie programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa imprez sportowych oraz ocena ich realizacji;
  • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych;
  • analizowanie i ocena działań podejmowanych przez służby i instytucje w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa imprez sportowych;
  • inicjowanie i zlecanie badań naukowych i prac analitycznych;
  • koordynowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie aktom przemocy
    w związku z imprezami sportowymi;
  • analiza naruszeń bezpieczeństwa w związku z masowymi imprezami sportowymi;
  • współpraca ze Stałym Komitetem Europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej;
  • inicjowanie, monitorowanie i opiniowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zjawiskom dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji rasowej w związku z imprezami sportowymi.

W ramach Rady powołano Stałą Grupę Ekspercką, która pełni funkcję opiniotwórczą i doradczą. Prace w Stałej Grupie Eksperckiej są prowadzone z podziałem na zespoły robocze, opracowujące zagadnienia o konkretnej tematyce.

więcej na stronie www.rada.bis.gov.pl

do góry