Ministerstwo Sportu i Turystyki Pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych w 2017 r. - Bezpieczeństwo imprez sportowych -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Bezpieczeństwo imprez sportowych

Pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych w 2017 r.

19 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Były to pierwsze obrady Rady w nowym składzie osobowym.

Spotkanie prowadził sekretarz stanu w MSWiA - Jarosław Zieliński - pełniący funkcję Przewodniczącego Rady BIS. Z rąk ministra J. Zielińskiego nominację na Wiceprzewodniczącego Rady otrzymał minister Jan Widera – podsekretarz stanu w MSiT.

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele innych ministerstw i służb, w tym m.in.: policji, straży pożarnej oraz reprezentanci polskich związków i lig sportowych.

Pierwszy punkt agendy poświęcony został przygotowaniom do organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej w Polsce, które odbędą się w 2017 r. Następnie uczestnikom posiedzenia przedstawiony został stan przygotowań do Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 we Wrocławiu. Przedstawiciel Sztabu Głównego Policji Komendy Głównej Policji zaprezentował z kolei informację o sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej oraz ocenę funkcjonowania znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

W dalszej części spotkania Przewodniczący przekazał głos przedstawicielom Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców, którzy przedstawili propozycje zmian w ww. ustawie. Ustalono, że postulaty te zostaną szczegółowo przeanalizowane na kolejnych posiedzeniach Rady i działającej przy Radzie – Stałej Grupy Eksperckiej.


Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych działa na podstawie zarządzenia nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2012 r. w sprawie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. W skład Rady wchodzą wiceministrowie resortów: Spraw Wewnętrznych i Administracji (Przewodniczący Rady), Sportu i Turystyki (Wiceprzewodniczący Rady), Cyfryzacji, Infrastruktury i Budownictwa, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Sprawiedliwości, Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Edukacji Narodowej oraz przedstawiciele wyznaczeni przez Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Prokuratora Generalnego, Prezesi: Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Motorowego, Ekstraklasy SA oraz Ekstraligi Żużlowej Sp. z o.o., a także reprezentujący środowisko kibiców Prezes Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców oraz uznani sportowcy, działacze sportowi i autorytety w dziedzinie sportu. Zadania Rady obejmują m.in.: opracowywanie programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa imprez sportowych oraz ocenę ich realizacji; inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych czy też koordynowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie aktom przemocy w związku z imprezami sportowymi.

  • Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
do góry