Ministerstwo Sportu i Turystyki Przeciwdziałanie dyskryminacji w sporcie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Przeciwdziałanie dyskryminacji w sporcie

Przeciwdziałanie dyskryminacji w sporcie

Ministerstwo Sportu i Turystyki bierze udział w implementacji projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Projekt polega na:

  1. wypracowaniu modelu współpracy na rzecz horyzontalnego wdrażania polityki równego traktowania ze względu na płeć w podmiotach administracji rządowej na poziomie wszystkich województw oraz administracji centralnej,
  2. stworzeniu jednolitego sytemu monitorowania równości kobiet i mężczyzn.

Działania w projekcie koordynowane są przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Na etapie wstępnym projektu planowane jest dokonanie ewaluacji „Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 – 2016”. Następnie przeprowadzone zostanie badanie otoczenia wewnętrznego i społecznego instytucji biorących udział w projekcie tj.: urzędów centralnych i wojewódzkich. Na podstawie wyników badań, we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządów, wdrożony zostanie system monitorowania równości szans płci.

Pierwsze działania w projekcie odbyły się już w 2018 r. Dla Pełnomocników i Koordynatorów do Spraw Równego Traktowania zorganizowano szkolenie, podczas którego przedstawiono założenia nowego projektu oraz przeprowadzono warsztaty nt. Przeciwdziałania dyskryminacji i równego traktowania. Matriał szkoleniowy - prezentacja Przeciwdziałanie dyskryminacji i równe traktowanie

 

do góry