Ministerstwo Sportu i Turystyki Posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu - Spotkania Ministrów -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Spotkania Ministrów

Posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

25 listopada 2014 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu. Najważniejszym punktem spotkania było przyjęcie konkluzji Rady dotyczących sportu jako siły napędowej innowacji i wzrostu gospodarczego. Polska reprezentowana była przez pana Bogusława Ulijasza, Podsekretarza Stanu w MSiT.

Konkluzje są niewiążącym dokumentem, opisującym wybrane zagadnienie i zachęcającym różne podmioty do podejmowania działań. Przyjęty dokument podkreśla znaczny wpływ sektora sportowego na gospodarkę UE oraz odporność sportu na skutki kryzysu gospodarczego.

Stwierdzono również, że sport ze względu na znaczne nakłady finansowe oraz wpisaną w niego rywalizację, generuje wiele innowacji. Te nowe technologie przenikają do innych sektorów gospodarki np. sektora motoryzacyjnego, opieki zdrowotnej, przemysłu spożywczego, sektora IT.

Biorąc powyższe pod uwagę, tekst Konkluzji podkreśla, że sport może przyczynić się do wyjścia z obecnych problemów gospodarczych. Narzędziami, które mogą się do tego przyczynić mogą być: klastry, ochrona praw własności intelektualnej w sporcie, lepsze zbadanie powiązań między sportem a innymi sektorami gospodarki, poprawa dostępności do rynków międzynarodowych dla sektora sportowego.

 

Podczas posiedzenia ministrowie dyskutowali również o kwestii aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Statystyki wskazują, że niemal w całej Unii Europejskiej istnieje tendencja spadku aktywności fizycznej osób w tej kategorii wiekowej. Jako najczęstszą przyczynę wskazywano preferencje dzieci do spędzania czasu przed komputerem, brak atrakcyjnych zajęć wychowania fizycznego w szkole, czy też słabo dostępną infrastrukturę sportową.

Proponowano również sposoby na zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży np. współpracę szkół z klubami sportowymi, zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego, czy też uatrakcyjnianie tego typu zajęć.

Minister Ulijasz wspomniał o polskich pomysłach i doświadczeniach związanych z zachęcaniem dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej. Polski przedstawiciel podkreślił w tym kontekście konieczność dobrej współpracy z różnymi interesariuszami.

W ostatniej części posiedzenia przedstawiciel Łotwy przedstawił priorytety prezydencji tego państwa w dziedzinie sportu, w pierwszej połowie 2015 r. 

do góry