Ministerstwo Sportu i Turystyki Możliwości dofinansowania na poziomie krajowym - Poziom krajowy -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Poziom krajowy

Możliwości dofinansowania na poziomie krajowym

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie.

Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Komisja Europejska zaproponowała koncentrację na ograniczonej liczbie celów tematycznych, zgodnych z priorytetami strategii „Europa 2020” i obowiązujących dla wszystkich funduszy objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych:

 • Cel tematyczny nr 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
 • Cel tematyczny nr 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Cel tematyczny nr 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury
 • Cel tematyczny nr 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
 • Cel tematyczny nr 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku             i zarządzania ryzykiem
 • Cel tematyczny nr 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów
 • Cel tematyczny nr 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych instrumentów sieciowych
 • Cel tematyczny nr 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
 • Cel tematyczny nr 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
 • Cel tematyczny nr 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
 • Cel tematyczny nr 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

 

Niestety w perspektywie finansowej 2014-2020 wśród wyszczególnionych przez Komisję Europejską celów tematycznych nie znalazła się turystyka, ale ze względu na jej interdyscyplinarność będzie możliwa realizacja działań związanych z tym obszarem  w ramach niektórych zaproponowanych celów.

Bliższe informacje na temat funduszy Unii Europejskiej znajdują się na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zainwestujemy poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Podział środków unijnych na programy krajowe przedstawia poniższa tabela.

Podział środków unijnych na programy krajowe

Program Infrastruktura i Środowisko

27,41 mld euro

Program Inteligentny Rozwój

8,61 mld euro

Program Polska Cyfrowa

2,17 mld euro

Program Wiedza Edukacja Rozwój

4,69 mld euro

Program Polska Wschodnia

2 mld euro

Program Pomoc Techniczna

700,12 mln euro

 
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry