Ministerstwo Sportu i Turystyki 22. Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Turystyki - UNWTO - Światowa Organizacja Turystyki -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

UNWTO - Światowa Organizacja Turystyki

12.09.2017

22. Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Turystyki

Dariusz Rogowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki z wizytą w Chengdu

  • fot. unwto.org
    fot. unwto.org

Pan Dariusz Rogowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki uczestniczy w 22. Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) w Chengdu (Chiny).

W dniu 12 września 2017 rozpoczęły się obrady 22. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Turystyki. Zgromadzenie potrwa do 16 września. Pan Dariusz Rogowski, podsekretarz stanu odpowiedzialny za turystykę w Ministerstwie Sportu i Turystyki jest przewodniczącym polskiej delegacji i w dniu 11września 2017 uczestniczył już w obradach 62. Komisji Regionalnej Europy poprzedzających 22.ZO UNWTO. W trakcie ZO Minister Rogowski będzie uczestniczyć m.in. w 106. Posiedzeniu Rady Wykonawczej UNWTO, posiedzeniach plenarnych w trakcie których odbędą się najistotniejsze wybory i głosowania w tym wybory nowego sekretarza generalnego, w Debacie Generalnej nt. „Tourism and the Sustainable Development Goals: Journey to 2030 (Turystyka i cele zrównoważonego rozwoju: Podróż do 2030 r.)” oraz posiedzeniu segmentu wysokiego szczebla.

Jest to ostatnie ZO któremu będzie przewodniczył dr. Taleb Rifai dotychczasowy sekretarz generalny, który przewodzi organizacji od 2013 r. ZO będzie okazją do przedstawienia sukcesów UNWTO a także zaproponowania drogi dla następcy, na którego Rada Wykonawcza organizacji zarekomendowała Pana Zuraba Pololikashvilego dotychczasowego Ambasadora Gruzji przy UNWTO.

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem UNWTO. W ZO będzie uczestniczyć ponad 800 przedstawicieli administracji rządowej, organizacji i instytucji szeroko pojętego sektora turystyki z ponad 120 państw w tym liczni wysocy rangą przedstawiciele administracji rządowej - ministrowie i wiceministrowie.  Zgromadzenie Ogólne podejmie w trybie uchwał szereg kluczowych decyzji. Podczas bieżącej sesji najistotniejszymi decyzjami będą: wybór nowego sekretarza Generalnego Organizacji, akceptacja Ramowej konwencji w sprawie etyki w turystyce, wybór nowych państw członków Rady Wykonawczej, ustalenie miejsca kolejnego 23. ZO UNWTO, ustalenie państw w których odbędą się obchody i haseł pod którymi odbędą się obchody Światowych Dni Turystyki w latach 2018 i 2019.

Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations World Tourism Organization – UNWTO) jest wyspecjalizowaną organizacją ONZ. Członkami jest 156 państw, 6 terytoriów. UNWTO jest częścią systemu narodów zjednoczonych, posiada status organizacji wyspecjalizowanej ONZ. Polska jest członkiem założycielem Światowej Organizacji Turystyki od 1975 r.

UNWTO odgrywa ważną rolę w promowaniu rozwoju odpowiedzialnej, zrównoważonej i uniwersalnie dostępnej turystyki, poświęcając szczególną uwagę interesom krajów rozwijających się. Organizacja wspiera wdrożenie Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce. Jej celem jest wspieranie wzrostu ekonomicznego, z zastrzeżeniem, że kraje członkowskie, ośrodki turystyczne i sektor biznesowy, dążąc do maksymalizacji zysków, będą jednocześnie ograniczać ewentualne negatywne efekty rozwoju przemysłu turystycznego. UNWTO zwraca uwagę, że rozwój turystyki powinien respektować lokalne warunki społeczne, kulturowe i środowiskowe, a także przyczyniać się do wzajemnego zrozumienia, pokoju i szacunku dla uniwersalnych praw i wolności człowieka. UNWTO uczestniczy w realizacji United Nations Millennium Development Goals - programu redukcji ubóstwa i wsparcia zrównoważonego rozwoju.

Bieżącą pracą organizacji w imieniu państw członkowskich kieruje Sekretariat UNWTO z siedzibą w Madrycie z Sekretarzem Generalny na czele.   Głównym organem wykonawczym UNWTO jest Rada Wykonawcza, która zbiera się dwa razy do roku i podejmuje decyzje odnośnie bieżącego funkcjonowania organizacji oraz wnosi projekty uchwał do Zgromadzenia Ogólnego. Decyzje Rady Wykonawczej są zatwierdzane przez Zgromadzenie Ogólne. W Radzie Wykonawczej zasiada 31 państw pochodzących z wyborów oraz Hiszpania posiadająca stałe miejsce. Co dwa lata odnawiana jest połowa składu Rady.  

Organami pomocniczymi UNWTO jest sześć komisji regionalnych Europy, Ameryki, Afryki, Wschodniej Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu, Azji Południowej oraz liczne komitety techniczne. Polska jest członkiem regionu Europy, do którego należą 43 państwa. Komisje regionalne spotykają się raz w roku. Najważniejszym wydarzeniem zrealizowanym przez MSiT z udziałem UNWTO w ub. roku było 3. Światowy Kongres Etyki w Turystyce w Krakowie w dniach 28-29 kwietnia 2016 r.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry