Ministerstwo Sportu i Turystyki Regulacje prawne -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Regulacje prawne

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnymObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; Dz.U. z 2015, poz. 696;
 2. Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; Dz.U. z 2015, poz. 113;
 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (stan prawny na dzień 15 marca 2015 r.) dostępny na stronie Urzędu Zamówień Publicznych;
 4. Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 2011, nr 45, poz. 236;
 5. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2015, poz. 782 z późn. zm.;

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie – Dz. U. z 2015, poz. 284;
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji;
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa;
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz zmiana rozporządzenia;

Regulacje unijne:

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji;
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE;
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE;
 4. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r.. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi .

Na poziomie unijnym tematyki PPP dotyczą także rozporządzenia delegowane i wykonawcze Komisji oraz dokumenty mające charakter tzw. miękkiego prawa (wytyczne, zalecenia, komunikaty Komisji Europejskiej) oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Informacje nt. wszystkich regulacji unijnych oraz ich treść są dostępne na stronie Platformy PPP prowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

UWAGA: Informacje nt. aktów prawnych dot. PPP są dostępne także na stronie Platformy PPP oraz na stronie Ministerstwa Gospodarki.

do góry