Ministerstwo Sportu i Turystyki Jak korzystać z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych? - Rynek turystyczny -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Rynek turystyczny

Jak korzystać z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych?

1. CO MOŻNA SPRAWDZIĆ W EWIDENCJI

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPO) prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki pod adresem: http://turystyka.gov.pl/.

Ewidencja to podstawowe źródło informacji dla przyszłych klientów organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – tzw. biur podróży

Przede wszystkim, w Ewidencji można sprawdzić, czy wybrany organizator turystyki lub pośrednik turystyczny działa legalnie na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Taka informacja to podstawa przed zakupem wycieczki.

Ponadto, w Ewidencji klient przed zakupem wycieczki może sprawdzić:

  • czy wybrany organizator turystyki lub pośrednik turystyczny posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz klientów, jego wysokość oraz okres obowiązywania;
  • czy biuro nie zawiesiło działalności;
  • czy wobec organizatora turystyki nie toczy się postępowanie o wykreślenie z rejestru;
  • albo czy nie jest objęte zakazem prowadzenia działalności.

Data wpisu do rejestru wskazuje, od kiedy dany przedsiębiorca działa na rynku usług turystycznych, a więc jakie ma doświadczenie w tej działalności.

Ewidencja prowadzona jest na podstawie danych wprowadzanych do system informatycznego oraz przesyłanych przez marszałka województwa kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisu do Ewidencji. Każdy marszałek województwa prowadzi rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystyki, zarejestrowanych w danym województwie.

 

2. CZEGO NIE MOŻNA SPRAWDZIĆ W EWIDENCJI

W Ewidencji nie ma informacji dotyczących wiarygodności ekonomicznej danego przedsiębiorcy, jego zdolności finansowej czy też informacji o braku zadłużenia.

W Ewidencji nie znajdują się także informacje dotyczące agentów turystycznych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych działalność gospodarcza agentów turystycznych nie jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i w związku z tym nie podlega wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Agent turystyczny nie musi także posiadać zabezpieczenia finansowego.

Należy pamiętać, że agent musi jednoznacznie wskazać w umowie o udział w imprezie turystycznej właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje. Za prawidłową realizację imprezy turystycznej odpowiada organizator turystyki, a nie agent, który sprzedaje imprezę turystyczną.

 

3. JAK SZUKAĆ PRZEDSIĘBIORCY W EWIDENCJI

Przed rozpoczęciem wyszukiwania należy sprawdzić dokładną nazwę danego biura podróży np. we wzorze umowy lub na jego stronie internetowej.

Następnie, na stronie http://turystyka.gov.pl/ należy wejść w zakładkę CEOTiPT/Podmioty/Wyszukiwanie. Proponujemy, aby szukając dane biuro podróży wpisywać pojedyncze dane np. tylko NIP albo tylko nazwę biura, co ułatwi wyszukiwanie. Biura można także szukać zaznaczając województwo i wpisując nazwę miasta.

 

4. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE – DOKUMENT DLA KLIENTA

Zgodnie z zapisami art. 14 ust. 4 ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki jest obowiązany wydać klientowi wpłacającemu należność za imprezę lub zaliczkę przekraczającą 10% tej sumy pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczenia finansowego wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z ubezpieczenia.

Wysokość zabezpieczenia zależy od wielkości przychodów danego przedsiębiorcy, obszaru terytorialnego prowadzonej działalności (Polska, Europa, kraje pozaeuropejskie) oraz terminu pobierania przedpłat od klientów. Z tego względu, wysokość zabezpieczenia finansowego będzie różna dla różnych przedsiębiorców.

Szczegółowo, wysokość zabezpieczenia finansowego obliczana jest na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniach Ministra Finansów:

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
do góry